Cheilosia sp6 M_PL_056

From To Type Method Lat. Lon. Date
Cheilosia sp6 M_PL_056 Ixeris dentata pollination unspecified None None None
Cheilosia sp6 M_PL_056 Angelica polymorpha pollination unspecified None None None
Cheilosia sp6 M_PL_056 Veratrum album oxysepalum pollination unspecified None None None
Cheilosia sp6 M_PL_056 Filipendula multifuga pollination unspecified None None None
Cheilosia sp6 M_PL_056 Reynoutria japonica pollination unspecified None None None
Cheilosia sp6 M_PL_056 Astilbe thunbergii pollination unspecified None None None