Abelia serrata

From To Type Method Lat. Lon. Date
Unidentified sp45 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Unidentified sp21 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Unidentified sp14 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Macrolagria robusticeps Abelia serrata pollination unspecified None None None
Myrmica sp1 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Euthyneura sp1 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Helophilus virgatus Abelia serrata pollination unspecified None None None
Philopota nigroaenea Abelia serrata pollination unspecified None None None
Lasioglossum sp1 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Apis mellifera Abelia serrata pollination unspecified None None None
Ceratina japonica Abelia serrata pollination unspecified None None None