Empis nuntia

From To Type Method Lat. Lon. Date
Empis nuntia Myosotis palustris pollination unspecified None None None
Empis nuntia Anthriscus sylvestris pollination unspecified None None None
Empis nuntia Hieracium umbellatum pollination unspecified None None None