Meligethes aeneus

From To Type Method Lat. Lon. Date
Meligethes aeneus Lathyrus montanus pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Vicia cracca pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Lysimachia vulgaris pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Trifolium pratense pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Lathyrus pratensis pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Crepis paludosa pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Ranunculus flammula pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Lythrum salicaria pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Silene dioica pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Ranunculus acris pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Trifolium repens pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Potentilla erecta pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Myosotis palustris pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Anthriscus sylvestris pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Lotus uliginosus pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Valeriana officinalis pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Cirsium vulgare pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Centaurea jacea pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Cirsium oleraceum pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Filipendula ulmaria pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Pimpinella major pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Angelica sylvestris pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Cytisus scoparius pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Hieracium pilosella pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Arnica montana pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Hieracium umbellatum pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Solidago virgaurea pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Salix repens pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Potentilla erecta pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Scorzonea humilis pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Vaccinium vitis idaea pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Solidago virgaurea pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Potentilla erecta pollination unspecified None None None
Meligethes aeneus Salix repens pollination unspecified None None None