Eristalis dimidiata

From To Type Method Lat. Lon. Date
Eristalis dimidiata Aronia melanocarpa pollination unspecified None None None
Eristalis dimidiata Spiraea alba pollination unspecified None None None
Eristalis dimidiata Gaylussacia baccata pollination unspecified None None None
Eristalis dimidiata Ledum groenlandicum pollination unspecified None None None