Discaria toumatou

From To Type Method Lat. Lon. Date
Pales usitata Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Pales aurea Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Lucilia sericata Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Evibrissa huttoni Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Calcager apertum Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Zorion minutum Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Melangyna ortas_1 Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Lepidomyia decessum Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Pales tecta Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Pales nyctemeriana Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Gracilicera setosa Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Zealandotachina nigrifemorata Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Protohystricia alcis Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Helophilus hochstetteri Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Eulalia sp1 M_PL_028 Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Calliphora quadrimaculata Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Occisor sp1 M_PL_028 Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Protohystricia huttoni Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Peremptor modica Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Lycaena boldenarium Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Lasioglossum sordidum Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Proscissio cana Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Melangyna sp1 M_PL_028 Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Melangyna novaezelandiae Discaria toumatou pollination unspecified None None None
Unidentified sp1 M_PL_028 Discaria toumatou pollination unspecified None None None