Cheilosia sp3 M_PL_021

From To Type Method Lat. Lon. Date
Cheilosia sp3 M_PL_021 Kalimeris yomena pollination unspecified None None None
Cheilosia sp3 M_PL_021 Persicaria thunbergii pollination unspecified None None None
Cheilosia sp3 M_PL_021 Anthriscus aemula pollination unspecified None None None