Microtus evoronensis (Evorsk vole)

ITIS 632861
From To Type Method Lat. Lon. Date
Amalaraeus dissimilis Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None
Corrodopsylla birulai Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus pisticus Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla microti Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None
Megabothris advenarius Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None
Megabothris asio Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None
Pectinoctenus pectiniceps Microtus evoronensis ectoparasitism observation None None None