Smittia extrema

From To Type Method Lat. Lon. Date
Smittia extrema Saxifraga cernua pollination unspecified None None None
Smittia extrema Draba oblongata pollination unspecified None None None
Smittia extrema Draba cinerea pollination unspecified None None None
Smittia extrema Draba bellii pollination unspecified None None None
Smittia extrema Erysimum sp1 M_PL_014 pollination unspecified None None None
Smittia extrema Cerastium alpinum pollination unspecified None None None
Smittia extrema Lychnis triflora pollination unspecified None None None
Smittia extrema Saxifraga oppositifolia pollination unspecified None None None
Smittia extrema Salix sp1 M_PL_014 pollination unspecified None None None