Erithacus rubecula

From To Type Method Lat. Lon. Date
Erithacus rubecula Euonymus europaeus zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Hedera helix zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Sambucus niger zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Fragaria vespa zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Unidentified sp2 M_SD_024 zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Solanum nigrum zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Unidentified sp1 M_SD_024 zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Ilex aquifolium zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Hedera helix zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Rhamnus saxatilis zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Amelanchier ovalis zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Daphne laureola zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Taxus baccata zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Berberis vulgaris zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Prunus mahaleb zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Crataegus monogyna zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Cotoneaster granatensis zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Rubia peregrina zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Rhamnus saxatilis zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Prunus prostrata zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Arum italicum zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Amelanchier ovalis zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Rubus ulmifolius zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Daphne laureola zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Taxus baccata zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Berberis vulgaris zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Crataegus monogyna zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Prunus mahaleb zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Asparagus aculeatus zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Asparagus aphyllus zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Smilax aspera zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Daphne gnidium zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Olea europaea zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Myrtus communis zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Phillyrea angustifolia zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Rhamnus lycioides zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Rubus ulmifolius zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Pistacia lentiscus zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Euonymus europaeus zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Hedera helix zoochory unspecified None None None
Erithacus rubecula Sambucus nigra zoochory unspecified None None None